Přechod družstevního podílu na stát coby tzv. odúmrť

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 723/2010, ze dne 28. 3. 2012:

Posouzení, zda došlo k přechodu zůstavitelova členství v bytovém družstvu a nájmu družstevního bytu, není na místě rozlišovat podle toho, jaký byl výsledek projednání dědictví. Nejvyšší soud proto již dříve dospěl k závěru, že zůstavitelovo členství v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu přechází nejen na dědice, ale na každého, komu podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu; vzhledem k tomu, že pro odúmrť majetku zůstavitele spočívajícího v členských právech a povinnostech v bytovém družstvu a v nájmu družstevního bytu není v zákoně obsažena zvláštní úprava a že stát má při odúmrti zásadně stejné právní postavení jako dědic, přechází i při tomto projednání dědictví členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu na stát (srov. též právní názory vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009 sp. zn. 21 Cdo 4498/2008, které bylo uveřejněno pod č. 9 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2011, a v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9.2.2011 sp.zn. 31 Cdo 316/2008, který byl uveřejněn pod č. 92 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2011).

V posuzovaném případě členství u žalovaného smrtí zůstavitelky J. Š. nezaniklo, ale přešlo – jak vyplývá z výše uvedeného – na žalobkyni, které podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu. Žalobkyně proto, dokud nezaniklo její členství v družstvu, nemůže úspěšně požadovat po žalovaném vyplacení hodnoty tohoto členského podílu. Nebylo-li prokázáno (a ani tvrzeno), že by členství žalobkyně – poté, co na ni přešel z důvodu tzv. odúmrti majetek po zůstavitelce J. Š. – zaniklo, odvolací soud vyhověl žalobě o 728.560,- Kč s příslušenstvím v rozporu se zákonem.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek