Obchodní podíl jako odúmrť

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 Cmo 512/2014, ze dne 15. 1. 2016:

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, jenž nenabyl žádný z dědiců, přechází na stát z titulu odúmrti podle § 462 obč. zák., nikoliv na společnost podle § 113 odst. 5 obch. zák. Stat pak má, ačkoliv není dědicem, zásadně stejné právní postavení – tedy stejná práva a povinnosti, jako dědic, nestanoví-li zákon jinak. Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud též např. v usnesení ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1946/2012, v němž s odkazem na § 116 odst. 2 obch. zák. dodal, že k přechodu obchodního podílu na stát na základě odúmrti․

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek