Fyzická osoba jako subjekt práva nájmu bytu a odúmrť

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2939/2009, ze dne 26. 1. 2011:

Otázkou, jaká práva a povinnosti přecházejí na stát, jemuž dědictví připadlo na základě odúmrti (§ 462 obč. zák.), byl-li zůstavitel (výlučným) členem bytového družstva a (výlučným) nájemcem družstevního bytu, se zabýval Nejvyšší soud např. v usnesení uveřejněném pod číslem 9/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v rozsudcích ze dne 26. 1. 2010, sp.zn. 21 Cdo 3088/2009 a sp.zn. 21 Cdo 3452/2008. Dospěl k závěru, že členství zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu přechází nejen na dědice, ale na každého, komu podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu. Vzhledem k tomu, že pro odúmrť majetku zůstavitele spočívajícího v členských právech a povinnostech v bytovém družstvu a v nájmu družstevního bytu není v zákoně obsažena zvláštní úprava a že stát má při odúmrti zásadně stejné právní postavení jako dědic, přechází i při tomto projednání dědictví členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu na stát.

Lze tak uzavřít, že i když obecně platí, že právo nájmu je vázáno na fyzickou osobu, která jeho prostřednictvím uspokojuje jako nájemce bytu svou potřebu bydlení (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29.3.2006, sp. zn. 26 Cdo 1385/2005, z 26. 10. 2006, sp.zn. 26 Cdo 1973/2006, z 15. 5. 2008, sp. zn. 26 Cdo 638/2007), v případě, kdy zemře výlučný člen bytového družstva a výlučný nájemce družstevního bytu a dědictví připadne státu na základě odúmrti, přechází členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu na stát.

Přisvědčit nelze ani dalšímu právnímu závěru odvolacího soudu, že dědic se stane členem družstva jen v případě, že o to požádá.

Judikatura Nejvyššího soudu (srovnej usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 16/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení téhož soudu ze dne 3. 11. 2010, sp.zn. 31 Cdo 4739/2008) dovodila, že přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek