K postupu při výpočtu podílů dědiců při souběhu dědění ze zákona a ze závěti, která je dle § 479 ObčZ relativně neplatná

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 184/96, ze dne 30. 9. 1996:

Podle ustanovení § 479 ObčZ lze v důsledku relativní neplatnosti závěti krátit jen podíly určené závětí. Je však vyloučeno, aby byly s odkazem na toto ustanovení kráceny podíly na majetku, který se dědí ze zákona a nikoli ze závěti.

Do neopomenutelného podílu, na který má dědic uvedený v § 479 ObčZ právo, je nutno započítat veškerý majetek, který z jakéhokoli titulu po zůstaviteli dědí (ze zákona nebo podle některého ustanovení závěti).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek