Neférové rozdělení majetku mezi dědice

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 33 C 293/2021, ze dne 20. 2. 2023:

Soud se v řízení soustředil na ty skutkové okolnosti, které měly význam pro posouzení listiny ze dne [datum] co do její pravosti a platnosti jako závěti. Je třeba zdůraznit, že dospěje-li soud k závěru, že zůstavitel platně pořídil o svém jmění pro případ smrti, není úlohou soudu následně hodnotit, zda takové majetkové dispozice jsou vůči členům rodiny či jiným osobám správné, férové, zasloužené apod. Soud je v souladu se zákonem povinen respektovat vůli zůstavitele a nenahrazovat ji svou vlastní. Zkoumání původu rodinného majetku, zásluh jednotlivých aktérů o péči o zůstavitelku či případných změn v jejich vztazích v závěru jejího života či duševní kondice zůstavitelky v posledních letech jejího života by v tomto řízení bylo naprosto bezpředmětné, a to i s ohledem na velký časový odstup (předmětná listina předcházela smrti zůstavitelky o téměř 29 let).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek