Neplatnost závěti z důvodu demence

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 7 C 90/2015, ze dne 5. 4. 2023:

Znalec byl seznámen s obsahem spisu a vycházel z lékařské dokumentace posuzované, jako ambulantní záznamy vedené praktickou lékařkou MUDr. [příjmení], interní kliniky [anonymizováno], kde byla hospitalizována od [datum] do [datum], propouštěcí zprávy LDN [ulice], kde byla hospitalizována od [datum] do [datum] a zdravotní dokumentace MUDr. [jméno] [příjmení], psychiatrické oddělení – ambulance ÚVN a zodpověděl zadané otázky tak, že k datu [anonymizováno] i k datu [datum] trpěla posuzovaná prokazatelně demencí při Alzheimerově chorobě. V důsledku závažné duševní poruchy, rozvinuté demence, nebyla schopna uvědomit si a pochopit smysl účel a důsledky spojené s pořízením obou předmětných závětí. Poruchami orientace posuzovaná trpěla prokazatelně i v období před i po pořízení závětí, nelze se domnívat, že by tomu bylo jinak v období 10 dnů na konci března [rok]. Její rozpoznávací a ovládací schopnosti byly podstatným způsobem snížené až zcela vymizelé. Duševní porucha – demence ji činila zvláště vulnerabilní vůči manipulaci ze strany dalších osob, které případně mohly velmi snadno ovlivňovat její názory i vůli i co se týče nakládání s majetkem a financemi.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek