Nedohledání originálu závěti

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn.  62 Co 367/2021, ze dne 12. 1. 2022:

V řízení bylo nesporně prokázáno, že zůstavitelka [jméno] [příjmení], [datum narození], zemřelá dne [datum], pořídila dne [datum] holografní závěť, kterou vlastnoručně podepsala; současně ji podepsali dva svědci, kteří byli přítomni jejímu pořízení, a to [jméno] [příjmení] a [jméno] [příjmení]. Závěť tak splňuje všechny náležitosti uvedené v § 1533 a následujících o. z. V pozůstalostním řízení po zůstavitelce nebyl předložen originál této závěti, ale toliko její fotokopie, která je ovšem kopií ověřenou tak, že podle ověřovací doložky předložená kopie souhlasí s originálem – prvopisem závěti. Podpis zůstavitelka uznala za vlastní, jak je zřejmé z druhé ověřovací doložky na závěti. Platnosti závěti nebrání to, že její originál nebyl dohledán.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek