Nárok neopomenutelného dědice dle § 479 obč. zák.

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 18 Co 171/97, ze dne 17. 10. 1997:

Dovolání se neplatnosti závěti jako právního úkonu ve smyslu ust. § 40a ObčZ se vztahuje ke konkrétní závěti zůstavitele. Pokud zůstavitel zanechal více závětí, je možno, aby se neopomenutelný dědic dovolal neplatnosti všech závětí, nebo jen některé z nich.

Nárok neopomenutelného dědice dle § 479 ObčZ není nárokem na výplatu peněžitého podílu z dědictví, ale nárokem na poměrnou část majetku z dědictví in natura.

Výši dědického podílu neopomenutelného dědice je třeba vypočítat z veškerého majetku zůstavitele zařazeného do aktiv dědictví. Není možné vyčíslit tento podíl samostatně jen z majetku, o němž bylo závětí zůstavitele pořízeno, a nepřihlížet k majetku, který tento neopomenutelný dědic nabývá ze zákona, případně ze závěti.

Nárok neopomenutelného dědice dle § 479 ObčZ musí být uspokojen především z majetku, o němž závětí zůstavitele nebylo pořízeno․ Teprve v případě, že by cena majetku, ohledně něhož závětí zůstavitele nebylo pořízeno, případně majetku, který neopomenutelný dědic nabývá ze závěti, nedosáhla výše jeho podílu, na který má nárok dle § 479 ObčZ, došlo by ke krácení podílu dalšího dědice (případně dědiců), které by mu měly připadnout dle závěti zůstavitele.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek