Potvrzení dědictví soudem má deklaratorní účinky ke dni smrti zůstavitele

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 91 Co 360/2021, ze dne 12. 1. 2022:

Přestože podle § 1479 věty první vzniká dědické právo smrtí zůstavitele, je třeba zohlednit skutečnost, že dědictví po zůstaviteli nabývá jen ten dědic, jemuž je usnesením soudu nabytí dědictví pravomocně potvrzeno (zásada úřední ingerence). Dědické právo (nově definované jako právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní, srov. § 1475 odst. 1 o. z.) vzniká smrtí zůstavitele pouze jako titul k dědění, neboť dědic nabývá dědictví až v souvislosti s pravomocným usnesením vydaným v pozůstalostním řízení (usnesení soudu představuje modus či způsob nabytí), ovšem s účinky zpětně ke dni vzniku dědického práva, tj. zásadně ke dni smrti zůstavitele (srov. § 185 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek