Trvalé neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele jako důvod vydědění

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 18 Co 310/98, ze dne 13. 11. 1998:

Ustanovení § 469a ObčZ nevylučuje vydědění potomka, který je v době sepsání listiny o vydědění nezletilý.

Při posouzení důvodnosti vydědění nezletilého potomka je třeba v konkrétním případě zkoumat nejen, zda se choval způsobem uvedeným v ustanovení § 469a odst. 1 písm. a), b), d) ObčZ [když při posouzení důvodnosti vydědění dle písm. c) bude třeba vycházet z pravomocného rozhodnutí soudu], ale též uvážit, zda s ohledem na věk vyděděného, jeho rozumové schopnosti a volní vlastnosti od něho bylo možno chování vylučující vydědění požadovat.

Vyděděný nezletilý potomek se nemůže domáhat dědického podílu dle § 479 věta prvá ObčZ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek