Zánik výpůjčky bytu smrtí půjčitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 18/2011, ze dne 11. 5. 2011:

Při řešení otázky, která je předmětem dovolacího přezkumu, tj. otázky, zda práva a povinnosti ze smlouvy o výpůjčce zanikají smrtí půjčitele či zda přecházejí na jeho právní nástupce, vyšel dovolací soud z ustanovení části osmé (závazkové právo) hlavy první (obecná ustanovení) občanského zákoníku (proto, že část osmá /závazkové právo/, hlava šestá /smlouva o výpůjčce/ občanského zákoníku neobsahuje zvláštní ustanovení o zániku závazků).

Dovolací soud se ztotožňuje s názorem, že práva a povinnosti vyplývající ze závazkových právních vztahů zásadně nezanikají smrtí oprávněné či povinné osoby, nýbrž přecházejí na jejich právní nástupce. Tato teze je v souladu s obecným principem právní jistoty v právních vztazích, jakož i s principem, že smlouvy se mají plnit, jak to vyjádřil odvolací soud. Dovolací soud dodává, že uvedená zásada vyplývá rovněž z ustanovení § 579 obč. zák., neboť smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem (§ 579 odst. 1 obč. zák.), a smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu (§ 579 odst. 2 věta před středníkem obč. zák.).

Bylo-li v posuzovaném případě účelem Smlouvy a současně vůlí půjčitele vyjádřené ve Smlouvě umožnit bezplatné užívání bytu vypůjčitelem v domě ve vlastnictví půjčitele, váže se takto uzavřená smlouva k bytu (podle vyjádřené vůle půjčitele jde o jeho bezplatné užívání konkrétním vypůjčitelem). Je proto vyloučeno uvažovat o omezení plnění na osobu věřitele a tudíž i o zániku práva smrtí věřitele ve smyslu § 579 odst. 2 obč. zák. Není tak na místě ani úvaha (obsažená v dovolání), že „závazek přenechat vlastní věc k užívání (strpět užití vlastní věci) je svou podstatou závazkem osobním, a proto by smrtí či zánikem pronajímatele zanikl (v souladu s ust. § 579 o. z.)“. Závazek ze smlouvy o výpůjčce tedy přechází na právního nástupce půjčitele, jak správně uzavřel odvolací soud. Tento názor odpovídá i obecnému chápání spravedlnosti a tudíž také tomu, aby ten, kdo nabyl věc po půjčiteli (právní nástupce půjčitele), respektoval jeho vůli přenechat věc do bezplatného užívání konkrétnímu vypůjčiteli, neuplynula-li dosud dohodnutá doba. Zbývá dodat, že bylo-li bezplatné užívání bytu vázáno na osobu konkrétního vypůjčitele, pak jeho předčasnou smrtí právo vyplývající ze smlouvy o výpůjčce zanikne a nepřechází na jeho právní nástupce.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek