Procesní nástupnictví a vyčkání na výsledky pozůstalostního řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 178/2006, ze dne 29. 6. 2006:

Exekučním titulem je v dané věci platební rozkaz Krajského soud v Plzni ze dne 11.5.1995, sp. zn. Ro 01809/95, jímž byla S. K., narozenému dne 20.1.1955, bytem v Rokycanech 834/III, uložena povinnost uhradit oprávněnému 4.082.374,- Kč. Jak vyplývá z obsahu spisu, S. K. dne 29.9.2001 zemřel, přičemž příslušné dědické řízení nebylo ke dni rozhodování exekučního soudu skončeno. Dědictví se sice nabývá smrtí zůstavitele (§ 460 obč. zák.), k jeho nabytí konkrétním dědicem však dochází až po jeho projednání a rozhodnutí soudem. V době mezi smrtí zůstavitele a potvrzením dědictví nebo vypořádáním dědiců pravomocným usnesením soudu nelze postavit najisto s jakým výsledkem řízení skončí, tj. kdo se stane dědicem, resp. jakým způsobem bude dědictví vypořádáno, je-li dědiců více. Do ukončení řízení o projednání dědictví – tj. do okamžiku vydání (pravomocného) usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví, resp. o schválení dohody dědiců o vypořádání dědictví – nelze tedy kvalifikovaně (§ 36 odst. 4 ex. ř.) doložit, na koho přešlo právo nebo povinnost z titulu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek