Právo na zadostiučinění za zásah do osobnostních práv jako součást pozůstalosti dle § 1475 odst. 2 o. z.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2983/2021, ze dne 16. 12. 2021:

Rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky, zda pozůstalost ve smyslu § 1475 odst. 2 o. z. tvoří i právo na zadostiučinění za zásah do osobnostních práv, bylo-li uznáno či uplatněno u orgánu veřejné moci, a zda lze ustanovení § 1475 odst. 2 o. z. na základě přechodného ustanovení § 3069 o. z. aplikovat také na případy, kdy k zásahu do osobnostních práv i k jejich uplatnění u soudu došlo v době do 31. 12. 2013, zatímco v době po tomto datu zásahem dotčená osoba zemřela. Dovolací soud již v usnesení ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3556/2016, uveřejněném pod číslem 133/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, uzavřel, že na dědice poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví v době do 31. 12. 2013, přechází děděním nároky na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 444 odst. 1 obč. zák., jestliže poškozený zemřel po uvedeném datu, avšak tyto nároky za svého života uplatnil u soudu. Tehdy totiž právo poškozeného na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění smrtí poškozeného nezaniká a v plné výši se stává předmětem dědického řízení za podmínek uvedených v § 1475 odst. 2 o. z. Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2021, sp. zn. 25 Cdo 3402/2019, bylo-li právo na zadostiučinění za zásah do osobnostních práv člověka neoprávněným omezením jeho osobní svobody v letech 2013 a 2015 (zásadně vázané na osobu zůstavitele) uplatněno u orgánu veřejné moci (soudu) za života zůstavitele, patří v souladu s § 1475 odst. 2 o. z. do pozůstalosti zůstavitele. Stejně tak je třeba uzavřít v nyní projednávané věci, že i právo na finanční zadostiučinění za zásah do osobnostních práv, k němuž došlo poškozením zdraví zůstavitele do 31. 12. 2013, uplatněné u soudu za jeho života, patří podle § 1475 o. z. do pozůstalosti zůstavitele, zemřelého po 1. 1. 2014. Srovnání nyní uplatněného nároku s nárokem na ochranu osobnosti podle § 82 o. z. je nepřípadné zejména vzhledem k tomu, že cestou finančního zadostiučinění za poškození zdraví podle § 13 obč. zák. bylo rozhodováno o nárocích, které jsou od 1. 1. 2014 upraveny v § 2958 o. z.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek