Právo na přiměřené zadostiučinění za zásah do osobnostních práv jakou součást pozůstalosti dle § 1475 odst. 2 o. z.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 293/2018, ze dne 28. 2. 2018:

Nárok na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké (§ 2959 o. z.), který byl za života oprávněné osoby uplatněn u soudu, tvoří po její smrti součást pozůstalosti a přechází na dědice bez ohledu na to, zda jim samotným jako osobám blízkým usmrcenému vznikl nárok na jednorázovou náhradu a zda jej uplatnili.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek